Vi anbefaler at det er med to voksne ledere per klasse. I tilfelle en elev skulle trenge en til en oppfølgning til lege, må resten av klassen ha en medfølgende leder å forholde seg til. Vi gir to ledere gratis opphold per 28 elever, og en ekstra voksen for hver 10'ende elev over dette.

Oppgaver
• Assistere i undervisningsoppleggene i undervisningstiden, for å styrke voksentettheten og ivareta sikkerhet. Avtales etter ankomst.
• Sørge for at elevene møter i rett tid til undervisning og måltider – også vekking.
• Ta seg av disiplinære problemer i egen klasse.
• Møter med leirskolepersonalet og de andre klasselærerne.
• Sørge for at elevene som bruker/trenger medisin får riktig medisinering.  Leirskolepersonalet deler ikke ut medisin.
• Elever som krever assistent må ha denne med seg fra hjemmeskolen.
Fordeling av ansvar
I løpet av leirskoledagen fordeles hovedkontakten med elevene mellom de forskjellige ”partene”.

Leirskolelærer har hovedkontakten i undervisningstiden mellom kl. 09.30 – 16.30.
Brennabu drift har hovedkontakten rundt måltidene og ved ankomst/avreise. Voksne som følger med klassen på leirskoleopphold har hovedkontakten i tider utenom dette.

Det er nattevakt dersom krise oppstår om natten. Leirskolelærerne tar hovedansvaret for undervisningen. For øvrig er det slik at det juridiske ansvaret for elevene alltid ligger hos hjemmeskolen og ikke kan overlates til andre.

Forventninger av medfølgende voksne

Det forventes at medfølgende voksne deltar på ute- og inneaktiviteter. Dette kan være alt fra ski- og trugetur på vinteren eller kano- og fjelltur vår og høst.

Vi deler elevene i grupper på 20-30 elever. Leirskolelærer tar ansvar for sin gruppe, men vi forventer hjelp av minst en voksen pr. gruppe. For at gjestelærere skal få nok hviletid, oppfordrer vi til at de voksne fra de ulike skolene avtaler seg i mellom hvilke økter de dekker opp. Dette vil rektor på Brennabu koordinere på møtet etter ankomst.

Uhell, skade og lege

På Brennabu har vi som regel at lege kontaktes dersom elever skader seg. Legen/legekontoret registrerer eleven og skaden, og gir time for konsultasjon dersom de mener det er nødvendig. Dette er meget viktig for alle parter – både at eleven får den nødvendige oppfølging og for eventuelle senskader.

Dersom uhellet er ute er kontoret behjelpelig med å ringe lege og drosje dersom det er behov. Kontoret stenger normalt kl.16.00. Kvelds-kontakten (se telefonlista) kan være behjelpelig etter kontortid. Merk at dersom det er snakk om transport til lege brukes taxi med mindre det er øyeblikkelig hjelp. For å få bestilt taxi på Pasientreiser, må fullt personnummer oppgis (taxi bestilles av legekontoret).