Brennabu er godkjent og anbefalt
av Norsk Leirskoleforening
Undervisningen ivaretas
av Vestre Slidre kommune
Programmet er i tråd med
Læreplanverket for kunnskapsløftet

Brennabu leirskole og Fagfornyelsen

Overordnet del i Fagfornyelsen har seks underpunkt av verdier. Brennabu leirskole bygger sin praksis på alle disse verdiene.

1. Menneskeverdet
2. Identitet og kulturelt mangfold
3. Kritisk tenkning og etisk bevissthet
4. Skaperglede, engasjement og utforskertrang
5. Respekt for naturen og miljøbevissthet
6. Demokrati og medvirkning

Vi mener at et opphold på Brennabu leirskole særlig vil hjelpe skolene med å forankre verdien "respekt for naturen og miljøbevissthet".

Læreplanmål for leirskoleoppholdet

        Kroppsøving

 • Utforske og gjennomføre leik og spill sammen med andre i ulike bevegelsesaktiviteter.
 • Øve på sammensatte bevegelser, aleine og sammen med andre.
 • Bruke kart, digitale verktøy og tegn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø.
 • Vurdere sikkerhet i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sikker ferdsel ved og på vann.
 • Gjøre greie for allemannsretten, rettigheter og plikter for ferdsel og opphold i naturen.
 • Gjennomføre overnattingstur og  reflektere over eigne naturopplevelser.
 • Hvordan ta vare på egen kropp.

       

         

        Naturfag

 • Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet.
 • Gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap.
 • Gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne himmellegemer i universet.

        Kunst og håndverk

 • Bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte.
 • Utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst.
 • Bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider.

        Musikk

 • Øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt.

        Samfunnsfag

 • Utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påverker demografi, levekår og bosetningsmønstre.
 • Utforske hovedtrekk ved historien til samene og de nasjonale minoritetene i Norge.

Våre mål

 • Vi vil prøve å hjelpe elevene til å utvide sine grenser for det de trur de kan klare å våge.
 • Undervisningen på leirskolen vil i svært stor grad være praktisk, elevene skal lære ved å gjøre.
 • Elevene skal oppleve glede.
 • Eleven skal oppleve fysisk, psykisk og sosial mestring.
 • Når vi får unge til å bli glade i naturen så vil de ønske å ta vare på naturen og komme tilbake til den.
 • Elevene skal bli kjent med natur og næring på stedet. De får formidlet lokalhistorie og tradisjoner av lærerne gjennom fortellermetoder.
 • Gjennom undring vil vi skape lærelyst.
Erfaringsbasert læring

På Brennabu jobber vi med erfaringsbasert læring, hvor vi tar utgangspunkt i elevenes egne erfaringer og observasjoner. 

Mål for undervisningen

Brennabu Leirskole skal legge til rette for at elevene skal kunne lære om naturen og lære om seg selv. Leirskolen ønsker å gi gode rammer for utvikling av sosial dyktighet og dermed være med å styrke målet om det «samarbeidende mennesket».