Vi tilbyr leirskole til alle elever i hele Norge. Send oss en e-post for tilbud den uken dere ønsker å komme på besøk.

Finansiering av leirskoleopphold
Utgifter til leirskoleopphold fordeles på 2 fakturaer

1) Faktura fra Brennabu AS for kost og losji. 

2) Faktura fra Vestre Slidre kommune for undervisning. Fra 01.01.2020 blir det statlige øremerkede tilskottet innlemma i rammetilskottet til kvar kommune. Dette er en konsekvens av at det nå er en lovfesta rett til leirskoleopphold for alle barn i Norge. Lovfestinga av retten til leirskole, trådte i kraft 01.08 2019. Undervisningstilskottet fra staten, gitt i rammeoverføringa til kommunene, dekker mesteparten av undervisningskostandene på Brennabu leirskole. 

Sluttfakturering

Faktura sendes den dagen elevene kommer på leirskole - etter de opplysninger vi har fått innrapportert 1 uke før ankomst. Det gis anledning til å ha med 2 lærere/ledere gratis pr. 28 elever. Øvrige voksne som evt. skal/ønsker å være med betaler elevpris. Er det voksne/ledere utover de som går gratis må det avtales med leirskolen på forhånd slik at vi sikrer at det er plass.

Avbestilling

Utfylt bekreftelsesskjema er en bindende avtale mellom Brennabu AS, Vestre Slidre kommune og skolen. Avtalen legger rammene for driften vår. Dersom skolen av ulike årsaker ser seg nødt til å gå fra avtalen, vil depositumet ikke bli betalt tilbake. Hvis kontrakten brytes og oppholdet avbestilles mindre enn 12 måneder før oppholdet skulle funnet sted, faktureres hele oppholdet.

Gaver og dugnader

I forskrift F-14-03 fra Kunnskapsdepartementet står det; «Opplæringsloven § 2-15 er ikke til hinder for at skolene kan ta imot ulike former for gaver (pengegaver, midler fra dugnadsinnsats og klassekasse, utstyr osv.) enten dette er fra næringsliv, foreldre, venneforeninger eller andre.

For at gaver og andre bidrag ikke skal komme i konflikt med retten til gratis grunnskoleopplæring, gjelder følgende:
•Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre må føle seg presset til å bidra økonomisk.
•Det kan ikke stilles krav om motytelser, for eksempel i form av reklame.
•Gaver og andre bidrag må brukes slik at de kommer hele gruppen/klassen eller flere til gode. Alle elever i gruppen/klassen må få delta i de samme aktivitetene, uavhengig av om deres foreldre har gitt gaver/andre bidrag til skolen eller ikke.

Lovfestingen vedtatt 11.6.19

Etter Stortingets andre gangs behandling av saken den 11. juni, er regjeringens forslag vedtatt:
§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur. Kommunen skal som en del av grunnskoleopplæringa tilby elevene leirskoleopphold eller annen skoletur
med minst tre overnattinger sammenhengende.